تبلیغات
موسسه حقوقی عدل فردوسی - صادرکنندگان «چک بلامحل» را چگونه می توان تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

ferdose.ir
تاریخ:جمعه بیست و نهم بهمن 1395-ساعت 11 و 59 دقیقه و 33 ثانیه

صادرکنندگان «چک بلامحل» را چگونه می توان تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

صادرکنندگان «چک بلامحل» را چگونه می توان تحت تعقیب کیفری قرار داد؟
بر اساس آخرین آماری که توسط برخی از مقامات دولتی ارائه گردید ماهانه در حدود یک میلیون چک برگشتی وجود دارد که این آمار باعث بوجو آمدن مشکلات عدیده اجتماعی اقتصادی و قضایی برای جامعه و دستگاه های اجرایی و قضایی شده است.
در حال حاضر استفاده از اسناد تجاری و به خصوص چک در رابطه های تجاری و مالی میان مردم بسیار رایج است به طوری که روزانه هزاران فقره چک در میان مردم رد و بدل می شود و از میان آنان درصدی هم به علت عدم وجود دارایی و یا مشکلات دیگر در مراجع قضایی و ثبتی مطرح می گردد.

به گزارش «تابناک» بر اساس آخرین آماری که توسط برخی از مقامات دولتی ارائه گردید ماهانه در حدود یک میلیون چک برگشتی وجود دارد که این آمار باعث بوجو آمدن مشکلات عدیده اجتماعی اقتصادی و قضایی برای جامعه و دستگاه های اجرایی و قضایی شده است.
چک برگشتی: چکی است که در سررسید معادل وجه مندرج در چک در بانک موجود نباشد یا به علت برخی اعمال صادر کننده مانند عدم تطابق امضاء، قلم خوردگی و ... بانک مبلغ چک را پرداخت ننماید.

قانونگذار به دلیل اهمیت چک در مبادلات اقتصادی افراد جامعه قوانینی را برای حمایت از حقوق کسانی که به نوعی با چک سروکار دارند وضع نموده است. دارنده یا دارندگان چک نیز از اشخاص مورد حمایت قانونگذار هستند که برای برخورداری از مزایای قانونی باید دارای شرایطی باشند و تکالیفی نیز به عهده دارند. براساس آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مورخ 82/06/02 توضیحاتی در مورد حقوق و تکالیف دارنده چک ارائه می گردد.

دارنده چک بلامحل 

فردی که چک به نام او صادر می شود و یا از طریق ظهرنویسی به او انتقال می یابد یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد می تواند با مراجعه به بانک مبلغ درج شده در متن چک را مطالبه نماید و دارنده چک بلامحل کسی می باشد که برای اولین بار چک را به بانک ارایه نموده است اعم از این که کسی که چک به نام او صادر شده یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی منتقل شده باشد.
ظهرنویسی: کسی که چک به نام او صادر شده است با امضا یا نوشتن در پشت چک به شخص دیگری اجازه برداشت مبلغ چک را می دهد، در واقع چک را به شخص یا اشخاص دیگری انتقال می دهد و ممکن است به این طریق چک از طریق یک ظهرنویس به ظهرنویس دیگر چند دست ادامه پیدا کند. اما چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی نیز قابل انتقال به اشخاص دیگر است زیرا حامل هر کسی می تواند باشد.

نحوه تشخیص دارنده چک بلامحل 

قانونگذار به دارنده چک بلامحل حق داده است که در صورت فراهم بودن شرایط بتواند علیه صادر کننده، متوسل به شکایت کیفری شود به عبارت دیگر حق شکایت کیفری را متعلق به دارنده چک دانسته است. به همین دلیل تشخیص دارنده برای برخورداری از این حق مهم است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه نموده است، بانک ها مکلف هستند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد مانند اینکه بعد از فوت دارنده به ورثه منتقل شده باشد و چنانچه دارنده چک بلامحل بخواهد شخص دیگری را به عنوان نماینده خود برای وصول چک به بانک بفرستد و در عین حال در صورت بی محل بودن چک حق شکایت کیفری را برای خود حفظ کند باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگان شخص مذکور در پشت چک قید نماید.
انتقال قهری: مالی یا وجهی یا تعهدی که سبب انتقال آن توافق طرفین نباشد مانند انتقال ارث به ورثه.

در صورتی که دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف می شود زیرا حق شکایت کیفری فقط برای کسی می باشد که اولین بار چک را به بانک ارایه نموده است.

حقوق و تکالیف دارنده چک بلامحل 

چنانچه دارنده چک به بانک مراجعه نماید و در حساب صادر کننده وجهی موجود نباشد و یا موجودی حساب دارنده کمتر از وجه چک باشد، حساب صادر کننده مسدود بوده، امضای صادر کننده در متن چک با نمونه امضای او در بانک مطابقت نداشته باشد، قلم خوردگی داشته باشد یا دستور عدم پرداخت داده باشد به دلیل اینکه صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود دارنده چک می تواند علیه صادر کننده شکایت کند یا از آن صرف نظر نماید زیرا صادر کننده بدون شکایت دارنده، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند.
چنانچه دارنده بخواهد علیه صادر کننده شکایت نماید می تواند با دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک و در دست داشتن مدارک دیگر مانند اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش با مراجعه به دادسرای محل و طرح شکایت کیفری تقاضای مجازات صادر کننده متخلف را نماید.

دارنده چک زمانی می تواند از ضمانت اجرای کیفری چک استفاده کند که دو شرط زیر را رعایت نماید:

۱- ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول مبلغ چک به بانک مراجعه نماید و در صورت عدم وصول گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید.

۲- ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و برگشت خوردن چک شکایت کیفری علیه صادر کننده را به دادسرای محل تقدیم نماید.

نحوه شکایت از صادر کننده چک بلامحل

رایج ترین راه برای وصول چک، اقدام به شکایت کیفری است، دارنده چک باید دو برگ فتوکپی مصدق از پشت و روی چک و گواهی نامه عدم پرداخت و مدارک هویت خود مانند شناسنامه (یا فتوکپی شناسنامه برابر اصل) را همراه با شکایت و الصاق تمبر آن را به دفتر دادسرا تقدیم نماید. پس از تشکیل پرونده در دادسرا و ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده و بررسی اجمالی مدارک از لحاظ بلامانع بودن اقدام کیفری، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود.

همچنین شاکی می تواند همزمان با تقدیم شکایت و یا در حین تعقیب کیفری متهم دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت ناشی از عدم پرداخت وجه چک و هزینه های دادرسی را نیز به همان مرجع رسیدگی کننده به شکایت کیفری تقدیم نماید، زیرا در غیر این صورت فقط به شکایت شاکی ترتیب اثر داده می شود و شکایت به این مفهوم است که شاکی فقط محکومیت و مجازات متهم را از مرجع قضایی تقاضا نموده است.
رایج ترین راه برای وصول چک، اقدام به شکایت کیفری است، دارنده چک باید دو برگ فتوکپی مصدق از پشت و روی چک و گواهی نامه عدم پرداخت و مدارک هویت خود مانند شناسنامه (یا فتوکپی شناسنامه برابر اصل) را همراه با شکایت و الصاق تمبر آن را به دفتر دادسرا تقدیم نماید.

در چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری می باشد؟

۱- صدور چک از حساب مسدود، در صورتی که صادر کننده در موقع صدور چک از بسته بودن حساب خود اطلاع داشته باشد.

۲- موجود نبودن وجه چک در حساب صادر کننده یا اینکه کسر موجودی داشته باشد یعنی وجهی که در بانک دارد برای پرداخت وجه چک کافی نباشد.

۳- عدم مطابقت امضای صادر کننده در چک و نمونه امضای او در بانک، که موجب عدم پرداخت گردد.

۴- قلم خوردگی و یا تنظیم نادرست متن چک که موجب شود بانک از پرداخت وجه خودداری نماید.

۵- دستور عدم پرداخت وجه چک پس از صدور آن.

۶- خارج نمودن تمام یا قسمتی از پولی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است و به اعتبار آن وی چک صادر نموده است.
برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در حوزه قضایی اش قرار گرفته است.

در کدام مورد نمی توان علیه صادر کننده چک بلامحل متوسل به اقدام کیفری شد؟

۱- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است.

۲- هرگاه در متن چک وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.

۳- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شودکه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.

۵- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد.

امکان محاکمه غیابی صادر کننده چک بلامحل

قانونگذار برای حمایت از حقوق دارنده چک، رسیدگی و محاکمه غیابی متهم صادر کننده چک بلامحل را اجازه داده است. زیرا اگر آدرس صادر کننده صحیح نبوده یا تغییر کرده باشد، یا صادر کننده فراری و امکان جلب او نباشد، در این گونه موارد دادگاه برای حفظ حقوق صادر کننده به صورت غیابی بدون حضور متهم به موضوع رسیدگی و رای صادر می کند.

مهلت قانونی شكایت علیه ظهرنویس چك

بیشتر شهروندان می پندارند چنانچه شخصی اقدام به صدور چك كند و شخص دیگری پشت (ظهر) آن چك را به عنوان ضامن امضا كند، ، دیگر هر زمان كه دل شان خواست می توانند به هر یك از دو شخص (صادركننده و ظهرنویس چك) مراجعه كنند و علیه هر یك از آنان در دادگاه حقوقی اقامه دعوی كنند.

درباره این موضوع ماده 315 قانون تجارت تعیین تكلیف كرده است. این ماده قانونی برای اقامه دعوی علیه ظهرنویس چك، از تاریخ صدور آن، 15 روز مهلت برای مطالبه وجه چك تعیین كرده است. 

«ماده 315: اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تادیه شود، دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده است باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك، مطالبه شود. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در این ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و...»

ملاحظه می شود كه دارنده چك باید از زمان صدور چك ظرف 15 روز به بانك مراجعه و وجه چك را مطالبه كند و چنانچه در این مدت چك به بانك برده شود و بانك مربوطه گواهی عدم پرداخت وجه چك را صادر كند، با توجه به رعایت مهلت پانزده روزه بالا، دارنده چك می تواند همزمان هم از صادركننده و هم از ظهرنویس چك در دادگاه حقوقی شكایت كند و محكومیت تضامنی هر دو ایشان را به پرداخت وجه چك درخواست كند.

نکته مهم: این مهلت نباید با مهلت شکایت از صادر ککنده چک بلا محل اشتباه در نظر گرفته شود چه مثلا شکایت علیه ظهر نویس دارای مدت زمان حداقل 15 روزه و شکایت از صادرکننده چک بلامحل دارای مدت زمان حداکثر شش  ماهه می باشد.
http://www.tabnak.ir/sabine voyance paris 19
سه شنبه دوم آبان 1396 ساعت 10 و 16 دقیقه و 57 ثانیه
site voyance benevole sabine voyance paris 19 voyance gratuite en ligne quebec voyance marc de cafe marseille
3232 voyance comment utiliser pendule pour voyance horoscope 2015 temporel voyance voyance gratuite en ligne par chat tarot
voyance en ligne guide de la voyance predictions
2016 apprendre la voyance franco voyance audiotel voyance tarot en ligne quebec voyance gratuit voyance gratuite oranum voyance gratuite en ligne travail chemin de vie
22 maat voyance yanis voyance juin 2017 planning voyance etoile de venus voyance en direct beur fm voyance de l'amour gratuite par tchat meilleure voyance suisse voyance gratuite par tchat sans email chat voyance gratuite
en direct tarot voyance amour gratuit voyance tchat gratuite en ligne voyance serieuse par sms voyance dans le val d'oise forum avigora voyance voyance tarots gratuits ligne voyance en ligne gratuit par tchat diane voyance avis tirage
tarot amour magie voyance marie ange voyance agadir tirage voyance gratuite l'officiel de
la voyance sagittaire voyance gratuite hollande 2015 voyance d'amour gratuite
en ligne voyance serieuse gratuite amour annabella voyance medium signification jeu
32 carte voyance cristal voyance marseille voyance par chat en ligne gratuit voyance gratuite en ligne
oranum voyance par tchat paiement paypal tara voyance votre gratuite jeff voyance maat voyance chemin de vie 7 voyance lorient forum voyance cartomancie
dijon
doreen virtue angel tarot
سه شنبه دوم آبان 1396 ساعت 10 و 00 دقیقه و 14 ثانیه
tarot cancer amor abril 2016 doreen virtue angel tarot tarot
salud 2014 el mundo en el amor tarot cursos de cartas del tarot gratis rueda dela fortuna tarot marsella la via del
tarot jodorowsky mercadolibre tarot de la salud aliciagalvan tarot
del si y del no gratis tarot del si o no gratis los arcanos tarot gratis del amor tarot gratis
brujeria blanca tarot 4114-11 tarot gratis 3 cartas
si o no tarot gratis de amor verdadero tarot delamor como tirar las cartas de tarot para el amor carta del tarot del
diablo esperanza gracia tarot tarot futuro cercano amor tirada de tarot
para libra hoy tarot gratis para el fin de semana tarot tiradas si o no tarot si kabala samael aun weor tirada
de tarot gratis sobre trabajo significado de cartas tarot osho zen visa
tarot economico jane austen tarot kit tarot gitano de 3 cartas gratis understanding thoth tarot pdf tarot 905 3 minutos
videncia bola de cristal si o no de alicia galvan tarot silvia sedano tirada de cartas
tarot egipcio gratis call center tarot barcelona significado cartas tarot gitano
carta del tarot del diablo tirada del tarot gratis del amor 2014 tarot sobre la pareja gratis muy
tarot oraculo la via del tarot siruela tarot muy barato 806 significado el ermitano
tarot libro abierto libros de tarot egipcio gratis libro de tarot gratis pdf magia de tarot gratis tarot del
amor arcanos 2017 8 de oros tarot elisabet rojo tarot gratis en linea para el trabajo tarot del amor gratis y
fiable
rubis voyance
سه شنبه دوم آبان 1396 ساعت 09 و 40 دقیقه و 38 ثانیه
voyance de l'amour tarot gratuit rubis voyance chat gratuit
de voyance en direct veritable voyance gratuite voyance mon avenir gratuit
voyance telephone forum voyance annecy avis voyance par mail gratuite immediate voyance en ligne tarot voyance par tarot voyance
gratuite par tchat uniquement gabriel voyance belier 2015 voyance claire avis voyance par tchat serieuse vrai voyance gratuite par mail voyance amour par sms voyance par
telephone gratuite sans attente voyance gratuite immediate en tchat voyance idf1 forum salon voyance nancy 2015 voyance avec son ange gardien voyance par telephone morbihan voyance web gratuite direct voyance
chinoise pierre voyance tchat voyance tchat amour direct voyance belfort budget voyance pas cher le guide de la voyance tarot gratuit
emission voyance radio mercredi rituel iza voyance
voyance gratuit en chat viviane voyance tarot gratuit lauriane
voyance quimper forum sur voyance laetizia salon de la voyance et du bien etre colmar recherche voyance gratuite par telephone
maxence montpellier voyance voyance gratuite radio jeudi voyance marie claire voyance par telephone
vrai ou faux comment obtenir un don de voyance voyance serieuse carcassonne medium independante voyance gratuite pendule astrologie voyance 2017 voyance amiens horoscope
belier semaine purevoyance astrologie voyance tarot gratuit voyance serieuse suisse
romande katia voyance bayonne
horoscope gemeaux 2018 amour
سه شنبه دوم آبان 1396 ساعت 09 و 29 دقیقه و 47 ثانیه
horoscope novembre horoscope gemeaux 2018 amour horoscope amour cancer 2017 horoscope ete 2017
sagittaire horoscope du mois de fevrier verseau widget horoscope horoscope parisien vierge
l'horoscope est il vrai horoscope drole sagittaire cherie fm horoscope anne vilano horoscope
du jour yahoo vierge horoscope tout les signes horoscope du gemeaux horoscope
du lion du jour magazine horoscope 2017 horoscope amour aout 2017
verseau horoscope taureau du mois aout horoscope jour vierge celibataire horoscope balance couleur
du jour comment connaitre son horoscope horoscope couleur du jour lion horoscope homme taureau du jour 9 novembre signe horoscope horoscope humour poisson horoscope du jour amour mon horoscope du jour au feminin horoscope jour sagittaire fm horoscope fevrier 2017 verseau horoscope mois par
mois vierge belier horoscope 2018 horoscope lion vendredi 13 novembre horoscope lion avec
date de naissance horoscope temporel capricorne horoscope vierge au lit horoscope cancer jour
elle horoscope cancer date range horoscope du jour
homme cancer horoscope des anges gemeaux horoscope taureau ascendant vierge juin 2017 horoscope du
jour cancer celibataire horoscope mensuel amoureux prenoms signe horoscope serpentaire horoscope avril signe horoscope argent
balance du jour horoscope- qualities of cancer horoscope vierge rtl2 verseau horoscope du
mois horoscope lion amitie les horoscopes sont ils vrais horoscope du mois decembre
sagittaire
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر